AMT1332M-12 Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701-C packaging

AMT STAR TREK U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701-C 1:1400 SCALE MODEL KIT